برنامه ها

مخاطب برنامه های ما افراد دارای پیشینه مهاجرت هستند صرف نظر از وضعیت اقامت، یعنی افراد دارای حق دسترسی به بازار کار، زنان در مسیر یکپارچگی شغلی، سازمان های جدید و باسابقه مهاجران، جوامع مهاجران و افراد و گروه های موجود در مناطق روستایی اشلسویگ-هولشتاین.

ما مهاجران را در مسیرشان به سوی خودسازماندهی و ایجاد ساختارها و استراتژی ها همراهی می کنیم. هدف، مشارکت در دنیای کار است.

 

مشاوره برای مهاجرین

 

به عنوان مرکز پاسخگویی برای مهاجران، ما در زمینه های مختلف مشاوره و آموزش ارائه می کنیم، از جمله

 • گزینه های تامین هزینه انجمن ها و پروژه ها
 • ساختارسازی و توسعه سازمان
 • گزینه های آموزش
 • درباره وضعیت قانونی کنونی و نیز
 • درباره سیسم سیاسی و اجتماعی آلمان. سایر موضوعات آموزشی، در صورت نیاز قابل هماهنگی است.

 

علاوه بر آن، شما در ارائه درخواست ها و رفع موانع و مشکلات کمک دریافت می کنید. همچنین ما برقراری تماس شما را با

مراکز مسئول و ادارات رسمی تسهیل می کنیم.

 

در کنار کار ما به عنوان مرکز پاسخگویی در موضوعاتی که شرح داده شد، ما خدمات زیر را نیز ارائه می کنیم:

 • آموزش ها،
 • کارگاه ها،
 • برنامه های اطلاع رسانی،
 • جلسات گفتگو،
 • بازدید از شرکت ها و نیز
 • بازدید از موسسات مربوط به دنیای کار و
 • شبکه سازی و کمیته سازی مهاجران.

:

مخاطب برنامه های ما علاقمندان از سراسر اشلسویگ-هولشتاین هستند. در صورت علاقمندی یا در مورد پرسش ها، با

کمال میل به ما مراجعه کنید

تماس