صمیمانه خوش آمدید

از سال 2019 پروژهSOUVERÄN    از افراد دارای پیشینه مهاجرت در سازماندهی خود برای یکپارچگی شغلی  حمایت می کند.

توانمند شدن خود در سازماندهی خود، یعنی آشنایی مناسب با سیستم اجتماعی و حقوقی آلمان و فعال شدن به صورت مستقل، یک مرحله مهم و پایدار برای یکپارچگی در بازار کار است.

ما با یک برنامه متنوع، در توسعه استراتژی های مستقل، خودکفا و هدفمند برای مشارکت حرفه ای به افراد مهاجر، پروژه ها و سازمانها کمک می کنیم و مشاوره می دهیم.

 

News

Der Schlepper Nr. 100 ist da!

Es gibt eine neue Ausgabe des Quartalsmagazins "Der Schlepper" vom Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e.V. !

Im 100. Heft geht es auf knapp 200 Seiten um 30 Jahre Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e.V., solidarische Netzwerke, Dialog und Lobbying.

In über 80 Artikeln geht es unter anderem auch um Themen wie Ankommen in Schleswig-Holstein, Fluchtgründe und Rückkehrrisiken.

Hier kann man das Magazin im PDF-Format lesen und herunterladen.

 

 

 

schlepper100.JPG

Der Schlepper Nr. 100 ist da!

Es gibt eine neue Ausgabe des Quartalsmagazins "Der Schlepper" vom Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e.V. !

Im 100. Heft geht es auf knapp 200 Seiten um 30 Jahre Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e.V., solidarische Netzwerke, Dialog und Lobbying.

In über 80 Artikeln geht es unter anderem auch um Themen wie Ankommen in Schleswig-Holstein, Fluchtgründe und Rückkehrrisiken.

Hier kann man das Magazin im PDF-Format lesen und herunterladen.

 

 

 

schlepper100.JPG

مخاطب برنامه های ما افراد دارای پیشینه مهاجرت هستند صرف نظر از وضعیت اقامت، یعنی افراد دارای حق دسترسی به بازار کار، زنان در مسیر یکپارچگی شغلی، سازمان های جدید و باسابقه مهاجران، جوامع مهاجران و افراد و گروه های موجود در مناطق روستایی اشلسویگ-هولشتاین. ما به شما یک برنامه کاملا متنوع، و البته بر اساس نیازهای فردی، را ارائه می کنیم. با هدف خودسازماندهی و مشارکت در بازار کار، ما در زمینه های مختلف مانند گزینه های تامین هزینه انجمن ها و پروژه ها و گزینه های آموزش، مهاجران را توانمند می سازیم و آنها را همراهی و راهنمایی می کنیم.