እንኳዕ ደሓን መፃኹም

ካብ መፈለምታ 2019 ጀሚሩ ኦቬራን ፕሮጀክት ምስ ስደት ዝተትሓሓዘ ድሕረ ባይታ ዘለዎም ሰባት እናሓገዘን እናተባዐን ዓርሶም ብውልቃዊ ስርሖም ከማሓድሩ እናገበረ መፂኡ

ዓርሰኻ ምልዋጥ ኣካል ዓርሰ ምሕደራ እዩ። ዓርሰ ምሕዳራ ማለት ኣብ ማሕበራዊን ሕገ-መንግስታዊን ኣሰራርሓታት ጀርመን ዓርስኻ ክኢልካ ንቑሕ ተሳታፊ ምዃን ማለት እንትኾን ናብ ሰራሕ ዓለም ንምእታው ወሳኒን ተደላይን ብርኪ ምዃኑ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ።

ዓርሶም ንምኽኣልን ንምምሕዳርን ፃዕሪ ንዝገብሩ ውልቀሳባት፣ ምንቅስቓሳትን ትካላትን ዕላማ ተኮር ስትራቴጂ ንኽህልዎም፣ ዓርሶም ክኢሎም ክሰርሑን ሓገዝን ግልጋሎት ምኽርን ንህብ። እዚ ከዓ ኣብ ግልጋሎት ወሃብቲ ትካላት ኣትዮም ሞያዊ ኣበርክቶ ክህቡ ይሕግዞም።

News

[Translate to Tigrinya:] Weiterbildungsangebot des amfn e.V. - Arbeitsgemeinschaft Migrantinnen, Migranten und Flüchtlinge in Niedersachsen

| Veranstaltung 

Weiterbildung: "Teilhabe durch Leadership - Migrant*innen als Führungskräfte in Politik und Zivilgesellschaft"

 

In der Weiterbildung erweitern die Teilnehmer*innen ihre Schlüsselkompetenzen für Leadershipaufgaben in Politik und Zivilgesellschaft.

Die Arbeitsgemeinschaft Migrantinnen, Migranten und Flüchtlinge in Niedersachsen - amfn e.V. bietet eine kostenfreie Online-Weiterbildung zum Thema "Teilhabe durch Leadership - Migrant*innen als Führungskräfte in Politik und Zivilgesellschaft" im Zeitraum Juni/Juli 2020 an.

In sechs Workshops mit hervorragend qualifizierten Referent*innen bekommen die Teilnehmer*innen Impulse, wie sie ihre Position innerhalb der eigenen Organisation verändern können. Alle Workshops haben einen ausgeprägten Praxisbezug und bieten die Möglichkeit, eigene Fragestellungen und Fallbeispiele einzubringen. Ein begleitendes Coaching ermöglicht es allen Teilnehmer*innen, individuelle Fragestellungen zu bearbeiten. 

Für wen ist dieses Angebot interessant?

  • Sie sind Migrant*in und engagieren sich ehrenamtlich, z.B. in Parteien, Integrationsbeiräten, Kultur- und Sportvereinen, Initiativen
  • Sie möchten sich auf ein Ratsmandat bewerben, im Integrationsrat oder Vereinsvorstand tätig werden oder eine andere führende, gestaltende Aufgabe übernehmen
  • Sie sind offen für neue Ideen und probieren gerne Neues aus

Anmeldung bis zum 8. Juni: Das Anmeldeformular ausgefüllt per Email an sabine.bieramfnde

Das vollständige Programm und alle weiteren Informationen finden Sie hier.

 

 

[Translate to Tigrinya:] Weiterbildungsangebot des amfn e.V. - Arbeitsgemeinschaft Migrantinnen, Migranten und Flüchtlinge in Niedersachsen

| Veranstaltung 

Weiterbildung: "Teilhabe durch Leadership - Migrant*innen als Führungskräfte in Politik und Zivilgesellschaft"

 

In der Weiterbildung erweitern die Teilnehmer*innen ihre Schlüsselkompetenzen für Leadershipaufgaben in Politik und Zivilgesellschaft.

Die Arbeitsgemeinschaft Migrantinnen, Migranten und Flüchtlinge in Niedersachsen - amfn e.V. bietet eine kostenfreie Online-Weiterbildung zum Thema "Teilhabe durch Leadership - Migrant*innen als Führungskräfte in Politik und Zivilgesellschaft" im Zeitraum Juni/Juli 2020 an.

In sechs Workshops mit hervorragend qualifizierten Referent*innen bekommen die Teilnehmer*innen Impulse, wie sie ihre Position innerhalb der eigenen Organisation verändern können. Alle Workshops haben einen ausgeprägten Praxisbezug und bieten die Möglichkeit, eigene Fragestellungen und Fallbeispiele einzubringen. Ein begleitendes Coaching ermöglicht es allen Teilnehmer*innen, individuelle Fragestellungen zu bearbeiten. 

Für wen ist dieses Angebot interessant?

  • Sie sind Migrant*in und engagieren sich ehrenamtlich, z.B. in Parteien, Integrationsbeiräten, Kultur- und Sportvereinen, Initiativen
  • Sie möchten sich auf ein Ratsmandat bewerben, im Integrationsrat oder Vereinsvorstand tätig werden oder eine andere führende, gestaltende Aufgabe übernehmen
  • Sie sind offen für neue Ideen und probieren gerne Neues aus

Anmeldung bis zum 8. Juni: Das Anmeldeformular ausgefüllt per Email an sabine.bieramfnde

Das vollständige Programm und alle weiteren Informationen finden Sie hier.

 

 

ግልጋሎታትና ናይ ስደት ድሕረ ባይታ ንዘለዎም ኩሎም መሰረት ዝገበረ እዩ። ግልጋሎትና መንበሪኦም ኣብ ድላዩ ይኹን ናብ ዕድል ስራሕ ዝረኸቡ ሰባት፣ ናብ ስራሕ እናተቓረባ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ፣ ሓደሽትን ኣብ ምጥያሽን ዝርከባ ትካላት ስደተኛታት፣ ማሕበራት ስደተኛታት፣ ከምኡ እውን ሰባትን ጉጅለታትን ነበርቲ ሽሌስቪህ - ሆልስቴንን የጠቓልል። ኣብ ውልቀ ሰባት ድሌት መሰረት ዝገበረ ብዙሕ ዓይነት ግልጋሎት እውን ንህብ። ሽቶ ዓርሰ -ምሕደራን ተሳትፎ ዕድል ስራሕ ንምውሓስን ኣብ ዝግበር ተበግሶ ንሰደተኛታት ኣብ ዝተፈላለዩ ርእሰ ጉዳያት ነማኽርን ንሕግዝን። ንዕድል ትምህርቲ፣ ፕሮጀክትን ማሕበራትን ሓገዝ ዝውዕል ፋይናንሳዊ ዕድላት ነተዓራሪ።