እንኳዕ ደሓን መፃኹም

ካብ መፈለምታ 2019 ጀሚሩ ኦቬራን ፕሮጀክት ምስ ስደት ዝተትሓሓዘ ድሕረ ባይታ ዘለዎም ሰባት እናሓገዘን እናተባዐን ዓርሶም ብውልቃዊ ስርሖም ከማሓድሩ እናገበረ መፂኡ

ዓርሰኻ ምልዋጥ ኣካል ዓርሰ ምሕደራ እዩ። ዓርሰ ምሕዳራ ማለት ኣብ ማሕበራዊን ሕገ-መንግስታዊን ኣሰራርሓታት ጀርመን ዓርስኻ ክኢልካ ንቑሕ ተሳታፊ ምዃን ማለት እንትኾን ናብ ሰራሕ ዓለም ንምእታው ወሳኒን ተደላይን ብርኪ ምዃኑ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ።

ዓርሶም ንምኽኣልን ንምምሕዳርን ፃዕሪ ንዝገብሩ ውልቀሳባት፣ ምንቅስቓሳትን ትካላትን ዕላማ ተኮር ስትራቴጂ ንኽህልዎም፣ ዓርሶም ክኢሎም ክሰርሑን ሓገዝን ግልጋሎት ምኽርን ንህብ። እዚ ከዓ ኣብ ግልጋሎት ወሃብቲ ትካላት ኣትዮም ሞያዊ ኣበርክቶ ክህቡ ይሕግዞም።

News

[Translate to Tigrinya:] Informationsveranstaltung Fachkräfteeinwanderung

| News  Veranstaltung 

Onlineveranstaltung Fachkräfteeinwanderung

Das Projekt Souverän und die Beratungsagentur Fachkräfteeinwanderung laden Menschen aus Migrant*innenselbstorganisationen, Geflüchtete und Migrant*innen ein zur Informationsveranstaltung den 5 Juli 202217:00 - 19:00 Uhr.

 

Der Fachkräftemangel ist ein großes Thema in Deutschland. Aber welche Möglichkeiten hat man als Fachkraft aus dem Ausland in Deutschland?

Wer ist Fachkraft?! Gibt es die Möglichkeit eines Aufenthalts zur Arbeitssuche, Ausbildungsplatz?!

Was sind die Voraussetzungen für eine Einreise mit Ausbildungs- oder Arbeitsvertrag?!

Gibt es Sonderregelungen für Mangelberufe?!

Gibt es die Möglichkeit eines beschleunigten Fachkräfteverfahrens?!  Und Wer genießt Arbeitnehmerfreizügigkeit in der Europäischen Union?!

 

Wir möchten gemeinsam die Grundlagen der Fachkräfteeinwanderung kennenlernen und die wichtigsten Fragen dazu diskutieren.

Wir freuen uns auf euch!

 

Anmeldungen bitte unter diesem Link: https://eveeno.com/336906137     

Das Team Souverän

[Translate to Tigrinya:]
[Translate to Tigrinya:]

[Translate to Tigrinya:] Informationsveranstaltung Fachkräfteeinwanderung

| News  Veranstaltung 

Onlineveranstaltung Fachkräfteeinwanderung

Das Projekt Souverän und die Beratungsagentur Fachkräfteeinwanderung laden Menschen aus Migrant*innenselbstorganisationen, Geflüchtete und Migrant*innen ein zur Informationsveranstaltung den 5 Juli 202217:00 - 19:00 Uhr.

 

Der Fachkräftemangel ist ein großes Thema in Deutschland. Aber welche Möglichkeiten hat man als Fachkraft aus dem Ausland in Deutschland?

Wer ist Fachkraft?! Gibt es die Möglichkeit eines Aufenthalts zur Arbeitssuche, Ausbildungsplatz?!

Was sind die Voraussetzungen für eine Einreise mit Ausbildungs- oder Arbeitsvertrag?!

Gibt es Sonderregelungen für Mangelberufe?!

Gibt es die Möglichkeit eines beschleunigten Fachkräfteverfahrens?!  Und Wer genießt Arbeitnehmerfreizügigkeit in der Europäischen Union?!

 

Wir möchten gemeinsam die Grundlagen der Fachkräfteeinwanderung kennenlernen und die wichtigsten Fragen dazu diskutieren.

Wir freuen uns auf euch!

 

Anmeldungen bitte unter diesem Link: https://eveeno.com/336906137     

Das Team Souverän

[Translate to Tigrinya:]
[Translate to Tigrinya:]

ግልጋሎታትና ናይ ስደት ድሕረ ባይታ ንዘለዎም ኩሎም መሰረት ዝገበረ እዩ። ግልጋሎትና መንበሪኦም ኣብ ድላዩ ይኹን ናብ ዕድል ስራሕ ዝረኸቡ ሰባት፣ ናብ ስራሕ እናተቓረባ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ፣ ሓደሽትን ኣብ ምጥያሽን ዝርከባ ትካላት ስደተኛታት፣ ማሕበራት ስደተኛታት፣ ከምኡ እውን ሰባትን ጉጅለታትን ነበርቲ ሽሌስቪህ - ሆልስቴንን የጠቓልል። ኣብ ውልቀ ሰባት ድሌት መሰረት ዝገበረ ብዙሕ ዓይነት ግልጋሎት እውን ንህብ። ሽቶ ዓርሰ -ምሕደራን ተሳትፎ ዕድል ስራሕ ንምውሓስን ኣብ ዝግበር ተበግሶ ንሰደተኛታት ኣብ ዝተፈላለዩ ርእሰ ጉዳያት ነማኽርን ንሕግዝን። ንዕድል ትምህርቲ፣ ፕሮጀክትን ማሕበራትን ሓገዝ ዝውዕል ፋይናንሳዊ ዕድላት ነተዓራሪ።