برنامه های آینده

اخباری موجود نیست.

آرشیو جلسات

سازمانهای مهاجران - استراتژیهای برتر برای مشارکت پایدار در بازار کار

| Veranstaltung 

SOUVERÄN، پروژه ای از شبکه IQ (یکپارچگی از طریق تعیین صلاحیت) – کنفرانس «سازمانهای مهاجران - استراتژیهای برتر برای مشارکت پایدار در بازار کار» در…

ادامه