صمیمانه خوش آمدید

از سال 2019 پروژهSOUVERÄN    از افراد دارای پیشینه مهاجرت در سازماندهی خود برای یکپارچگی شغلی  حمایت می کند.

توانمند شدن خود در سازماندهی خود، یعنی آشنایی مناسب با سیستم اجتماعی و حقوقی آلمان و فعال شدن به صورت مستقل، یک مرحله مهم و پایدار برای یکپارچگی در بازار کار است.

ما با یک برنامه متنوع، در توسعه استراتژی های مستقل، خودکفا و هدفمند برای مشارکت حرفه ای به افراد مهاجر، پروژه ها و سازمانها کمک می کنیم و مشاوره می دهیم.

 

News

[Translate to Farsi:] Der Schlepper Nr. 89 ist da!

| News 

Die aktuelle Ausgabe des Quartalsmagazins des Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e.V. ist nun verfügbar.

Die aktuelle Ausgabe des Quartalsmagazins des Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e.V. ist nun verfügbar.

Themenschwerpunkt ist in dieser Ausgabe Syrien. Weitere Beiträge beschäftigen sich mit Schleswig-Holstein, Deutschland, Europa und dem Thema Rassismus.

Das Magazin kann online unter folgendem Link aufgerufen werden: https://www.frsh.de/schlepper/der-schlepper-nr-98/

 

[Translate to Farsi:] Der Schlepper Nr. 89 ist da!

| News 

Die aktuelle Ausgabe des Quartalsmagazins des Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e.V. ist nun verfügbar.

Die aktuelle Ausgabe des Quartalsmagazins des Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e.V. ist nun verfügbar.

Themenschwerpunkt ist in dieser Ausgabe Syrien. Weitere Beiträge beschäftigen sich mit Schleswig-Holstein, Deutschland, Europa und dem Thema Rassismus.

Das Magazin kann online unter folgendem Link aufgerufen werden: https://www.frsh.de/schlepper/der-schlepper-nr-98/

 

مخاطب برنامه های ما افراد دارای پیشینه مهاجرت هستند صرف نظر از وضعیت اقامت، یعنی افراد دارای حق دسترسی به بازار کار، زنان در مسیر یکپارچگی شغلی، سازمان های جدید و باسابقه مهاجران، جوامع مهاجران و افراد و گروه های موجود در مناطق روستایی اشلسویگ-هولشتاین. ما به شما یک برنامه کاملا متنوع، و البته بر اساس نیازهای فردی، را ارائه می کنیم. با هدف خودسازماندهی و مشارکت در بازار کار، ما در زمینه های مختلف مانند گزینه های تامین هزینه انجمن ها و پروژه ها و گزینه های آموزش، مهاجران را توانمند می سازیم و آنها را همراهی و راهنمایی می کنیم.