صمیمانه خوش آمدید

از سال 2019 پروژهSOUVERÄN    از افراد دارای پیشینه مهاجرت در سازماندهی خود برای یکپارچگی شغلی  حمایت می کند.

توانمند شدن خود در سازماندهی خود، یعنی آشنایی مناسب با سیستم اجتماعی و حقوقی آلمان و فعال شدن به صورت مستقل، یک مرحله مهم و پایدار برای یکپارچگی در بازار کار است.

ما با یک برنامه متنوع، در توسعه استراتژی های مستقل، خودکفا و هدفمند برای مشارکت حرفه ای به افراد مهاجر، پروژه ها و سازمانها کمک می کنیم و مشاوره می دهیم.

 

News

[Translate to Farsi:] Selbständigkeit - Ist das etwas für mich?

| News  Veranstaltung 

Das Projekt Souverän lädt ein zu einer Veranstaltung zum Thema Selbständigkeit - Ist das etwas für mich?

Viele Migrant*innen haben eine Geschäftsidee, aber nicht alle wissen, wie solchen Ideen realisiert werden können.

In unserer Veranstaltung wollen wir wichtige Schritte zur Existenzgründung thematisieren. Gemeinsam mit Expert*innen sprechen wir über potenzielle Schwierigkeiten auf dem Weg zur Selbständigkeit und wie man damit umgehen kann.

Diese und viele weitere Fragen werden wir gemeinsam besprechen.

Es wird Essen und Getränke geben!

Wann? 11.10.2022 12:00 - 18:00 Uhr

Wo? Bürgerhaus Mettenhof, Vaasastraße 43a, 24109 Kiel

Die Teilnahme ist kostenfrei.

Weitere Informationen zum Ablauf finden sich im beigefügten Flyer.

Anmeldungen bitte unter folgendem Link:

https://eveeno.com/198914546

Wir freuen uns auf eine tolle Veranstaltung!

Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Das Team von Souverän

 

[Translate to Farsi:] Selbständigkeit - Ist das etwas für mich?

| News  Veranstaltung 

Das Projekt Souverän lädt ein zu einer Veranstaltung zum Thema Selbständigkeit - Ist das etwas für mich?

Viele Migrant*innen haben eine Geschäftsidee, aber nicht alle wissen, wie solchen Ideen realisiert werden können.

In unserer Veranstaltung wollen wir wichtige Schritte zur Existenzgründung thematisieren. Gemeinsam mit Expert*innen sprechen wir über potenzielle Schwierigkeiten auf dem Weg zur Selbständigkeit und wie man damit umgehen kann.

Diese und viele weitere Fragen werden wir gemeinsam besprechen.

Es wird Essen und Getränke geben!

Wann? 11.10.2022 12:00 - 18:00 Uhr

Wo? Bürgerhaus Mettenhof, Vaasastraße 43a, 24109 Kiel

Die Teilnahme ist kostenfrei.

Weitere Informationen zum Ablauf finden sich im beigefügten Flyer.

Anmeldungen bitte unter folgendem Link:

https://eveeno.com/198914546

Wir freuen uns auf eine tolle Veranstaltung!

Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Das Team von Souverän

 

مخاطب برنامه های ما افراد دارای پیشینه مهاجرت هستند صرف نظر از وضعیت اقامت، یعنی افراد دارای حق دسترسی به بازار کار، زنان در مسیر یکپارچگی شغلی، سازمان های جدید و باسابقه مهاجران، جوامع مهاجران و افراد و گروه های موجود در مناطق روستایی اشلسویگ-هولشتاین. ما به شما یک برنامه کاملا متنوع، و البته بر اساس نیازهای فردی، را ارائه می کنیم. با هدف خودسازماندهی و مشارکت در بازار کار، ما در زمینه های مختلف مانند گزینه های تامین هزینه انجمن ها و پروژه ها و گزینه های آموزش، مهاجران را توانمند می سازیم و آنها را همراهی و راهنمایی می کنیم.