صمیمانه خوش آمدید

از سال 2019 پروژهSOUVERÄN    از افراد دارای پیشینه مهاجرت در سازماندهی خود برای یکپارچگی شغلی  حمایت می کند.

توانمند شدن خود در سازماندهی خود، یعنی آشنایی مناسب با سیستم اجتماعی و حقوقی آلمان و فعال شدن به صورت مستقل، یک مرحله مهم و پایدار برای یکپارچگی در بازار کار است.

ما با یک برنامه متنوع، در توسعه استراتژی های مستقل، خودکفا و هدفمند برای مشارکت حرفه ای به افراد مهاجر، پروژه ها و سازمانها کمک می کنیم و مشاوره می دهیم.

 

News

[Translate to Farsi:] Informationsveranstaltung Fachkräfteeinwanderung

| News  Veranstaltung 

Onlineveranstaltung Fachkräfteeinwanderung

Das Projekt Souverän und die Beratungsagentur Fachkräfteeinwanderung laden Menschen aus Migrant*innenselbstorganisationen, Geflüchtete und Migrant*innen ein zur Informationsveranstaltung den 5 Juli 202217:00 - 19:00 Uhr.

 

Der Fachkräftemangel ist ein großes Thema in Deutschland. Aber welche Möglichkeiten hat man als Fachkraft aus dem Ausland in Deutschland?

Wer ist Fachkraft?! Gibt es die Möglichkeit eines Aufenthalts zur Arbeitssuche, Ausbildungsplatz?!

Was sind die Voraussetzungen für eine Einreise mit Ausbildungs- oder Arbeitsvertrag?!

Gibt es Sonderregelungen für Mangelberufe?!

Gibt es die Möglichkeit eines beschleunigten Fachkräfteverfahrens?!  Und Wer genießt Arbeitnehmerfreizügigkeit in der Europäischen Union?!

 

Wir möchten gemeinsam die Grundlagen der Fachkräfteeinwanderung kennenlernen und die wichtigsten Fragen dazu diskutieren.

Wir freuen uns auf euch!

 

Anmeldungen bitte unter diesem Link: https://eveeno.com/336906137     

Das Team Souverän

[Translate to Farsi:]
[Translate to Farsi:]

[Translate to Farsi:] Informationsveranstaltung Fachkräfteeinwanderung

| News  Veranstaltung 

Onlineveranstaltung Fachkräfteeinwanderung

Das Projekt Souverän und die Beratungsagentur Fachkräfteeinwanderung laden Menschen aus Migrant*innenselbstorganisationen, Geflüchtete und Migrant*innen ein zur Informationsveranstaltung den 5 Juli 202217:00 - 19:00 Uhr.

 

Der Fachkräftemangel ist ein großes Thema in Deutschland. Aber welche Möglichkeiten hat man als Fachkraft aus dem Ausland in Deutschland?

Wer ist Fachkraft?! Gibt es die Möglichkeit eines Aufenthalts zur Arbeitssuche, Ausbildungsplatz?!

Was sind die Voraussetzungen für eine Einreise mit Ausbildungs- oder Arbeitsvertrag?!

Gibt es Sonderregelungen für Mangelberufe?!

Gibt es die Möglichkeit eines beschleunigten Fachkräfteverfahrens?!  Und Wer genießt Arbeitnehmerfreizügigkeit in der Europäischen Union?!

 

Wir möchten gemeinsam die Grundlagen der Fachkräfteeinwanderung kennenlernen und die wichtigsten Fragen dazu diskutieren.

Wir freuen uns auf euch!

 

Anmeldungen bitte unter diesem Link: https://eveeno.com/336906137     

Das Team Souverän

[Translate to Farsi:]
[Translate to Farsi:]

مخاطب برنامه های ما افراد دارای پیشینه مهاجرت هستند صرف نظر از وضعیت اقامت، یعنی افراد دارای حق دسترسی به بازار کار، زنان در مسیر یکپارچگی شغلی، سازمان های جدید و باسابقه مهاجران، جوامع مهاجران و افراد و گروه های موجود در مناطق روستایی اشلسویگ-هولشتاین. ما به شما یک برنامه کاملا متنوع، و البته بر اساس نیازهای فردی، را ارائه می کنیم. با هدف خودسازماندهی و مشارکت در بازار کار، ما در زمینه های مختلف مانند گزینه های تامین هزینه انجمن ها و پروژه ها و گزینه های آموزش، مهاجران را توانمند می سازیم و آنها را همراهی و راهنمایی می کنیم.